Menu
0
KOM OOK EENS LANGS IN ONZE WINKEL
*ARTIKEL = BESTEL-ARTIKEL = LANGERE LEVERTIJD
UW RUM & WHISKY SPECIALIST
ADVIES? BEL +31 (0)255-540331

Terms and Conditions

Inleiding 

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen. 

Definities

1. Slijterij & Wijnhuis Zeewijck: gevestigd te IJmuiden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 34224093 handelend onder de naam Slijterij & Wijnhuis Zeewijck.

2. Website: de website van Slijterij & Wijnhuis Zeewijck, te raadplegen via www.zeewijck.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

3. Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met Slijterij & Wijnhuis Zeewijck en/of zich geregistreerd heeft op de website.

4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Slijterij & Wijnhuis Zeewijck en klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden. 

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Slijterij & Wijnhuis Zeewijck zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Indien klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de algemene Voorwaarden, zijn deze voor Slijterij & Wijnhuis Zeewijck slechts bindend, indien en voor zover deze door Slijterij & Wijnhuis Zeewijck uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

Prijzen, informatie, Kortingen 

1. Alle op de website en in andere van Slijterij & Wijnhuis Zeewijck afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2. Op clubkaart, ledenlidmaatschapskaart of andere klantenkaarten wordt geen korting verleent op bestellingen die via de webshop verkocht worden.
Klantkaartkorting, clubkaartkorting of ledenkorting is uitsluitend geldig op vertoon van de kaart bij Slijterij & Wijnhuis Zeewijck op het adres Zeewijkplein 25, 1974 PA te IJmuiden.   

3. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

4. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Slijterij & Wijnhuis Zeewijck kan echter niet garanderen dat alle informatie en afbeeldingen op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Slijterij & Wijnhuis Zeewijck afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

5. Slijterij & Wijnhuis Zeewijck kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. 

Totstandkoming Overeenkomst 

“Bevat een bestelling alcoholische dranken, dan bevestigt de klant met het plaatsen van de bestelling dat hij voldoet aan de wettelijke minimumleeftijd voor de koop van deze producten. De klant neemt de verplichting op zich dat alleen hij, of een door hem daartoe gemachtigde persoon die ook
de wettelijke minimumleeftijd heeft bereikt, de bestelling in ontvangst neemt.”

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door klant van het aanbod van Slijterij & Wijnhuis Zeewijck en het voldoen aan de daarbij door Slijterij & Wijnhuis Zeewijck gestelde voorwaarden.

2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Slijterij & Wijnhuis Zeewijck onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Slijterij & Wijnhuis Zeewijck het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4. Slijterij & Wijnhuis Zeewijck kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Slijterij & Wijnhuis Zeewijck op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

5. Slijterij & Wijnhuis Zeewijck heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren. 

Registratie  

1. Om optimaal gebruik te maken van de website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de website.

2. Tijdens de registratieprocedure kiest klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

3. Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Slijterij & Wijnhuis Zeewijck is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

4. Indien klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Slijterij & Wijnhuis Zeewijck daarvan in kennis te stellen, zodat Slijterij & Wijnhuis Zeewijck gepaste maatregelen kan nemen. 

Uitvoering Overeenkomst

1. Zodra de bestelling door Slijterij & Wijnhuis Zeewijck is ontvangen, stuurt Slijterij & Wijnhuis Zeewijck de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

2. Slijterij & Wijnhuis Zeewijck is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

3. De levertermijn bedraagt in beginsel 1 tot 5 dagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Slijterij & Wijnhuis Zeewijck.

4. Indien Slijterij & Wijnhuis Zeewijck de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos ontbinden.

5. Slijterij & Wijnhuis Zeewijck raadt klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op klant. Als klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

7 Slijterij & Wijnhuis Zeewijck is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren. 

Herroepingsrecht

1. Klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Slijterij & Wijnhuis Zeewijck binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  • als klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

2. De rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van klant.

  • Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Slijterij & Wijnhuis Zeewijck een raming van deze kosten.
  • Wordt de order bij aflevering direct geweigerd en deze retour gestuurd als 'retour afzender', zijn de verzend- en bijbehorende kosten voor rekening van klant. Een herziene factuur zal daar op aangepast worden.

3. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat klant in een fysieke winkel zou kunnen.

4. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

5. Klant kan de overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Slijterij & Wijnhuis Zeewijck, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Slijterij & Wijnhuis Zeewijck kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Slijterij & Wijnhuis Zeewijck bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten. 

Producten kunnen geretourneerd worden aan: 

Slijterij & Wijnhuis Zeewijck

Zeewijkplein 25

1974 PA, IJmuiden 

6. Reeds door klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan klant op dezelfde wijze als dat klant de bestelling heeft betaald. Als klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Slijterij & Wijnhuis Zeewijck de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen

Tenzij Slijterij & Wijnhuis Zeewijck aanbiedt het product zelf af te halen, mag Slijterij & Wijnhuis Zeewijck wachten met terugbetalen tot Slijterij & Wijnhuis Zeewijck het product heeft ontvangen of tot klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

7. Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld. 

Betaling

1. Klant dient betalingen aan Slijterij & Wijnhuis Zeewijck volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Slijterij en Wijnhuis Zeewijck is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Slijterij & Wijnhuis Zeewijck is gewezen op de te late betaling en Slijterij & Wijnhuis Zeewijck de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Slijterij & Wijnhuis Zeewijck gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Slijterij & Wijnhuis Zeewijck kan ten voordele van klant afwijken van genoemde bedragen en percentages. 

Garantie en conformiteit

1. Slijterij & Wijnhuis Zeewijck staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Slijterij & Wijnhuis Zeewijck er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door Slijterij & Wijnhuis Zeewijck, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de overeenkomst al heeft en kan inroepen.

3. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Slijterij & Wijnhuis Zeewijck daarvan in kennis te stellen.

4. Indien Slijterij & Wijnhuis Zeewijck de klacht gegrond acht, worden na overleg met klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg. 

Klachtenprocedure

1. Indien klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Slijterij & Wijnhuis Zeewijck, dan kan hij bij Slijterij & Wijnhuis Zeewijck telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

2. Slijterij & Wijnhuis Zeewijck geeft klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Slijterij & Wijnhuis Zeewijck binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant. 

Persoonsgegevens

1. Slijterij & Wijnhuis Zeewijck verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement. 

Slotbepalingen

1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Slijterij en Wijnhuis Zeewijck gevestigd is.

3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat. 

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op. 

Slijterij en Wijnhuis Zeewijck

Zeewijkplein 25

1974 PA, IJmuiden

tel 0255540331

e [email protected]

KvK 34224093

BTW NL814519507B01

Please accept cookies to help us improve this website Is this OK? YesNoMore on cookies »

Subscribe to our newsletter

Subscribe
Je moet minimaal 18 jaar of ouder zijn om Slijterij & Wijnhuis Zeewijck te kunnen bezoeken

Create an account

By creating an account with our store, you will be able to move through the checkout process faster, store multiple addresses, view and track your orders in your account, and more.

Register

Recently added

You have no items in your shopping cart

Total incl. tax:€0,00